Livrare și returnare produse


Activitatea magazinului online www.textil.md este organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 284 din 22.07.2004, privind comerţul electronic, Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor şi Legii nr. 8/2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

 

Extras din legislația în baza cărora este organizată activitatea economică privind comerțul electronic și în afara spațiilor comerciale, la distanță:

 

Articolul 18 ”Plasarea comenzii” din Legea nr. 284 din 22.07.2004, ”privind comerţul electronic”

(1) În cazul în care destinatarul serviciilor plasează comanda prin mijloace electronice, sînt respectate următoarele condiții:

a) furnizorul de servicii trebuie să confirme, fără amînări nejustificate, prin mijloace electronice, recepţionarea informaţiei privind comanda, inclusiv acceptarea sau respingerea comenzii făcute de către destinatarul serviciilor;

b) informaţia privind comanda, inclusiv confirmarea recepţionării acesteia, se consideră accesată atunci cînd părţile cărora le este adresată au făcut schimb de informaţii afirmative.

(2) Furnizorul de servicii pune la dispoziţia destinatarului serviciilor modalităţi de utilizare a mijloacelor electronice adecvate, eficiente şi accesibile, care să-i permită să identifice şi să corecteze erorile survenite la introducerea datelor înainte de plasarea comenzii.

(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la prevederile alin. (1) şi (2) numai în situaţia în care a convenit altfel cu destinatarul serviciilor, cu condiţia că niciuna dintre părţi nu are calitatea de consumator.

(4) Prevederile alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) nu se aplică contractelor încheiate exclusiv prin schimb de mesaje prin poşta electronică sau prin comunicări individuale echivalente.

Prevederile art. 10 din Legea nr. 284 din 22.07.2004, privind comerţul electronic.

Destinatarii serviciilor - poartă răspundere în conformitate cu legea pentru conţinutul informaţiilor transmise şi stocate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, la solicitarea lor, de către furnizorii de servicii.

 

Prevederile art. 8 Dreptul de revocare - Legea nr. 8/2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 15, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a revoca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de revocare şi fără a suporta alte costuri decît cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13.

(2) Fără a aduce atingere art. 9, perioada de revocare menţionată la alin. (1) din prezentul articol expiră într-un termen de 14 zile calendaristice:

a) în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;

b) în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua care consumatorul sau o parte terţă, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra produselor conform art. 19 alin. (1), sau:

– în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple ce vor fi livrate separat, din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau ultimei piese;

– în cazul contractelor de livrare periodică a produselor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

....................................................................................

(3) În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de dobîndirea posesiei fizice asupra produselor.

(4) Prezenta lege nu împiedică părţile contractante să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de revocare.

(5) În cazul în care consumatorul încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru produse multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate produsele ce fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin altfel.

Articolul 9. Omisiunea informațiilor privind dreptul de revocare

(1) În cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de revocare conform art. 5 alin. (1) lit. h), perioada de revocare expiră la 12 luni de la sfîrșitul perioadei inițiale de revocare stabilite în conformitate cu art. 8 alin. (2).

(2) În cazul în care comerciantul a transmis consumatorului informațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menționată la art. 8 alin. (2), perioada de revocare expiră în 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul primește informațiile respective.

Articolul 10. Exercitarea dreptului de revocare

(1) Înainte de expirarea perioadei de revocare, consumatorul informează comerciantul cu privire la decizia sa de revocare a contractului. În acest scop, consumatorul are posibilitatea:

a) de a folosi formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1 al prezentei legi;

b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care să-şi exprime decizia de revocare a contractului.

(2) Consumatorul îşi exercită dreptul de revocare în perioada de revocare menţionată la art. 8 alin. (2) şi art. 9 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

(3) Comerciantul are dreptul, în afara posibilităților menționate la alin. (1), să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite, în format electronic, pe pagina web a comerciantului, fie formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1, fie o altă declarație neechivocă pusă la dispoziţie de comerciant. În aceste cazuri, comerciantul comunică consumatorului, fără întîrziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de revocare. În cazul în care în declaraţia pusă la dispoziţie pe pagina web a comerciantului se solicită şi alte informaţii suplimentare de la consumator, întrebările suplimentare vor fi prezentate în mod separat, fiind posibilă transmiterea declaraţiei şi fără a oferi răspunsuri la asemenea întrebări.

(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de revocare în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol îi revine consumatorului.

(5) Declaraţia prin care consumatorul îşi exprimă decizia de revocare a contractului poate să se refere, în mod explicit, la decizia de revocare sau la alte cuvinte similare neechivoce atîta timp cît consumatorul şi contractul respectiv sînt identificabili. Simpla restituire a produsului sau refuzul de a primi livrarea, sau neridicarea produsului de la oficiul poştal, fără o declaraţie neechivocă în acest sens, nu se consideră exercitare valabilă a dreptului de revocare.

Articolul 12. Obligaţiile ce revin comerciantului în cazul revocării

(1) Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, acolo unde este cazul, pe cele ce acoperă costurile livrării produselor de către consumator, fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat despre decizia de revocare a contractului în conformitate cu art. 10.

(2) Comerciantul rambursează sumele prevăzute la alin. (1) în aceeaşi monedă în care le-a primit de la consumator, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată și cu condiția să nu cadă în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Obligaţia de rambursare nu se aplică comisioanelor bancare achitate de consumator pentru plata sumelor respective către comerciant, precum şi pierderilor suportate de consumator în legătură cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, în cazul în care contul bancar al consumatorului este în altă monedă decît cea în care s-a efectuat plata iniţială şi rambursarea.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1) și (2), comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decît livrarea standard oferită de comerciant.

(4) Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, comerciantul poate amîna rambursarea pînă la data recepționării produselor care au făcut obiectul vînzării sau pînă în momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către comerciant, luîndu-se în considerare data cea mai apropiată.

Articolul 13. Obligațiile consumatorului în cazul revocării contractului

(1) Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul trimite înapoi produsele sau le înmînează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepţioneze produsele, fără întîrzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care acesta i-a comunicat comerciantului decizia sa de revocare a contractului în conformitate cu art. 10. Termenul este respectat dacă produsele sînt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau a cazului în care comerciantul nu a informat consumatorul despre obligația lui de a suporta aceste costuri. Costurile directe legate de returnarea produselor nu includ costurile administrative, de manipulare sau depozitare, suportate de comerciant în legătură cu returnarea produselor.

(3) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, potrivit cărora produsele sînt livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul preia produsele pe cheltuiala sa dacă acestea, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

(4) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor ce rezultă din manipularea acestora, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a produselor. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare ale produsului, consumatorul este obligat să-l mînuiască și să-l inspecteze cu grija necesară, în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un spaţiu comercial. Determinarea modului de funcţionare a produsului nu presupune stabilirea faptului că produsul este lipsit de orice vicii materiale. Deteriorarea ambalajului prin simpla deschidere a acestuia nu serveşte temei pentru despăgubire dacă produse similare sînt expuse în mod obişnuit fără ambalaj în spaţiile comerciale ale comerciantului.

(5) Comerciantul are dreptul să reducă suma rambursată consumatorului, în conformitate cu art. 12 alin. (1) și (2), pentru a acoperi diminuarea valorii produsului ce rezultă din manipularea necorespunzătoare a acestuia în perioada de exercitare a dreptului de revocare, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produsului. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil de diminuarea valorii produsului în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze cu privire la dreptul de revocare în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h).

(6) Atunci cînd consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după transmiterea cererii conform art. 6 alin. (3) sau art. 7 alin. (10), consumatorul îi plăteşte comerciantului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat pînă în

momentul în care consumatorul l-a informat pe comerciant cu privire la exercitarea dreptului de revocare în raport cu totalul de prestaţii prevăzute de contract. Suma proporţională care trebuie plătită comerciantului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă consumatorul demonstrează că

preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat. Valoarea de piață se stabilește prin comparație cu prețul unui serviciu echivalent, prestat de alți comercianți, din momentul încheierii contractului.

(7) În cazul contractelor avînd drept obiect atît produse cît și servicii, normele prevăzute de prezenta lege cu privire la returnarea produselor se aplică la aspectele legate de produse, iar regimul de compensare pentru servicii se aplică aspectelor legate de servicii.

(8) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

1) prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea gazelor naturale sau furnizarea energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, sau pentru furnizarea energiei termice, în totalitate sau parțial, în cursul perioadei de revocare, dacă:

a) comerciantul nu i-a furnizat informaţii în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) sau j); sau

b) consumatorul nu a cerut în mod expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de revocare în conformitate cu art. 6 alin. (3) şi art.7 alin. (10);

2) furnizarea, în totalitate sau parțială, a conținutului digital care nu este livrat pe un suport material dacă:

a) consumatorul nu şi-a dat acordul expres prealabil privind începerea executării înainte de sfîrşitul perioadei de 14 zile calendaristice menţionate la art. 8; sau

b) consumatorul nu a confirmat că îşi pierde dreptul de revocare în momentul în care îşi dă consimţămîntul;

c) comerciantul nu a furnizat confirmarea potrivit cu art. 6 alin. (2) sau cu art. 7 alin. (9).

(9) Cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) şi în prezentul articol, exercitarea dreptului de revocare nu atrage răspunderea consumatorului.